•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

STATUT STOWARZYSZENIA


LUDOWEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO
"FATMA"
w POBIEDNEJ


Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Ludowy Zespół Sportowy "Fatma" w Pobiednej, zwany dalej w skrócie L.Z.S., jest stowarzyszeniem zrzeszającym zawodników, działaczy i sympatyków.

§ 2
 • 1. Terenem działania L.Z.S. jest miejscowość Pobiedna.
 • 2. Siedzibą L.Z.S. jest miejscowość Pobiedna.

§ 3

L.Z.S. jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4
 • 1. L.Z.S. działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz własnym statutem.
 • 2. L.Z.S. może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§ 5

L.Z.S. używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6
  Celem L.Z.S. jest:
 • 1) rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej,
 • 2) planowanie i organizowanie życia sportowego swoich członków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe L.Z.S. oraz pomoc organizacyjną i materialną sympatyków L.Z.S.,
 • 3) organizowanie i uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych,
 • 4) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami L.Z.S.,
 • 5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych L.Z.S.,
 • 6) inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań,
 • 7) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami L.Z.S.

§ 7

L.Z.S. realizuje swe zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi oraz innymi klubami sportowymi.

§ 8

L.Z.S. opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swych członków i działaczy oraz pomocy swych sympatyków.


Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
  Członkowie L.Z.S. dzielą się na:
 • 1) zwyczajnych,
 • 2) wspierających.
§ 10
 • 1. Członkami zwyczajnymi L.Z.S. mogą być zawodnicy, działacze i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd L.Z.S.
 • 2. Małoletni mogą być członkami L.Z.S. za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§ 11
  Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 • 1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach L.Z.S. z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
 • 2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz L.Z.S.,
 • 3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez L.Z.S.
 • 4) korzystania z wszelkich urządzeń L.Z.S. na zasadach określonych przez Zarząd L.Z.S.
 • 5) korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd L.Z.S.
§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele L.Z.S., zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla L.Z.S.

§ 13
  Członkowie wspierający mają prawo do:
 • 1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach L.Z.S.
 • 2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz L.Z.S.,
 • 3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd L.Z.S.
§ 14
  Do obowiązków członków L.Z.S. należy:
 • 1) branie czynnego udziału w działalności L.Z.S.
 • 2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz L.Z.S.
 • 3) godne reprezentowanie barw L.Z.S.
 • 4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie L.Z.S.
§ 15
  Członkostwo w L.Z.S. ustaje poprzez:
 • 1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
 • 2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  • a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  • b) nie brania udziału w działalności statutowej L.Z.S. poprzez okres 6 miesięcy,
 • 3) działania na szkodę L.Z.S.
 • 4) rozwiązania się L.Z.S.

zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u