•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Co? Gdzie? Kiedy?


Kalendarz odbioru odpadów 2023
Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Rozdział 4

Władze L.Z.S.

§ 16
 • 1. Władzami L.Z.S. są:
  • 1) Walne Zebranie L.Z.S.,
  • 2) Zarząd
  • 3) Komisja Rewizyjna
 • 2. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania L.Z.S.
 • 3. Uchwały wszystkich Władz L.Z.S. zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 17
 • 1. Walne Zebranie L.Z.S. jest najwyższą władzą L.Z.S. i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze L.Z.S. zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 • 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 • 4. Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd L.Z.S.:
  • 1) z własnej inicjatywy,
  • 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • 3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
 • 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie L.Z.S. odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18
 • 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania L.Z.S. należy:
  • 1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności L.Z.S.,
  • 2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • 3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu L.Z.S.
  • 4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • 5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu L.Z.S.,
  • 6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  • 7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania L.Z.S.
 • 2. Walne Zebranie L.Z.S. jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, obecnych ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 • 3. W Walnym Zebraniu L.Z.S. mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 19
 • 1. Zarząd L.Z.S. składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie L.Z.S., którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 • 2. Zebrania Zarządu L.Z.S. odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
 • 3. Do ważności uchwał Zarządu L.Z.S. konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 • 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
§ 20
  Do zadań Zarządu L.Z.S. należy kierowanie bieżącą działalnością L.Z.S. w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami L.Z.S., a w szczególności:
 • 1) reprezentowanie L.Z.S. na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • 2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania L.Z.S.
 • 3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • 4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • 5) przyjmowanie i skreślanie członków,
 • 6) zarządzanie majątkiem i funduszami L.Z.S. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 7) składanie sprawozdań z działalności L.Z.S.
§ 21
 • 1. Członek Zarządu L.Z.S. może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządy, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków L.Z.S..
 • 2. uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zarządu L.Z.S. w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 22
 • 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności L.Z.S.
 • 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie L.Z.S. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie L.Z.S.
 • 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 • 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie L.Z.S.
 • 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  • 1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej L.Z.S.,
  • 2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  • 3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu L.Z.S. oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • 4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, ze spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności L.Z.S.
  • 5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania L.Z.S., względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami L.Z.S. działań Zarządu.
§ 23
 • 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków L.Z.S
 • 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania L.Z.S. w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 24

W przypadku powstania wskutek wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków L.Z.S. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25
 • 1. Za aktywny udział w realizacji zadań L.Z.S. przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 • 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd L.Z.S.
§ 26
 • 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz L.Z.S. - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie L.Z.S. - prawo wymierzania następujących kar:
  • 1) upomnienia,
  • 2) nagany,
  • 3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  • 4) wykluczenia.
 • 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi L.Z.S. przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania L.Z.S. w terminie 30 dni.
 • 3. Uchwała Walnego Zebrania L.Z.S. o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze L.Z.S.

§ 27
 • 1. Na majątek L.Z.S. składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 • 2. Na Fundusze L.Z.S. składają się:
  • 1) składki członkowskie,
  • 2) darowizny i zapisy,
  • 3) dotacje za zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecane L.Z.S.,
  • 4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  • 5) dochody z majątku,
  • 6) dochody z działalności gospodarczej,
  • 7) inne wpływy.
§ 28

Dla ważności oświadczeń z zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządy.


Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się L.Z.S.

§ 29

Zmiany statutu L.Z.S. wymagają uchwały Walnego Zebrania L.Z.S. podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

§ 30
 • 1. Rozwiązanie się L.Z.S. może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania L.Z.S. podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.
 • 2. Uchwała o rozwiązaniu się L.Z.S. określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
Pobiedna 30 październik 2000 r.zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u