•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach

Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach

6 marca 2016 r.

 

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Po w/w nowelizacji wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostały wskazane jako płatnik tzw. „opłaty śmieciowej”. Będą one także uaktualniały deklaracje, co do ilości mieszkańców w danym budynku i pobierały opłaty od właścicieli lokali mieszkalnych. Zarządcy przygotują w miejsce indywidualnych, „zbiorczą” deklarację, obejmującą wszystkie lokale w budynkach wielolokalowych. Mieszkańcy poszczególnych mieszkań od maja 2016 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić będą do spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkaniowej, a podmioty te będą przekazywać opłatę do Gminy. Również zmiany w liczbie osób zamieszkujących lokal należy zgłaszać spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym.  


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła również zmiany dotyczące m.in.:


 • maksymalnej stawki opłat za odpady komunalne – uzależnionej od przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę. Przy naliczaniu opłaty od osoby, maksymalna stawka została ustalona w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez Prezesa GUS.
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub ilości osób zdeklarowanych w trakcie miesiąca. Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 w związku z art.6q ust. 3 w/w ustawy);
 • zniesienia obowiązku składania deklaracji przez właściciela nieruchomości
  w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przekazanie egzekucji należności z tytułu opłat do urzędów skarbowych. określenie minimalnej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez gminę;
 • doprecyzowania przepisów dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK-ów;
 • wskazania, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrąglaniu;
 • dopuszczenia przeznaczania środków z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na edukację ekologiczną oraz na usuwanie dzikich wysypisk odpadów i opróżnianie koszy ulicznych;
 • wprowadzenia obowiązku opiniowania (a nie zatwierdzania) przez powiatowego inspektora sanitarnego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w ramach usług świadczonych przez gminę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego;
 • nałożenia na gminę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (postępowanie przetargowe) obowiązku wskazywania miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ponadto informujemy, że Rada Miejska w Leśnej Uchwałą nr XVI/114/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz stawki opłaty tj.:


 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

1) 13 zł w przypadku gospodarstwa domowego 1 - osobowego,

2) 26 zł w przypadku gospodarstwa domowego 2 – osobowego,

3) 39 zł w przypadku gospodarstwa domowego 3 – osobowego,

4) 52 zł w przypadku gospodarstwa domowego 4 – osobowego,

5) 65 zł w przypadku gospodarstwa domowego 5 – osobowego,

6) 72 zł w przypadku gospodarstwa domowego 6 - osobowego i więcej.


 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
  i odbieranymi w sposób nieselektywny, wynosi:  

1) 20 zł w przypadku gospodarstwa domowego 1 - osobowego,

2) 40 zł w przypadku gospodarstwa domowego 2 – osobowego,

3) 60 zł w przypadku gospodarstwa domowego 3 – osobowego,

4) 80 zł w przypadku gospodarstwa domowego 4 – osobowego,

5) 100 zł w przypadku gospodarstwa domowego 5 – osobowego,

6) 120 zł w przypadku gospodarstwa domowego 6 – osobowego i więcej.

 

M.P.
Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u