•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Wybory samorządowe 2010 >> Program Patrycji Ościak - Kandydatki do Rady Powiatu Lubańskiego

Idź zagłosuj
na młodość i energię


Poniżej lista zdań jakie przed sobą stawiam jako członek Rady Powiatu
 • - kursy języków obcych dla bezrobotnych, w miejscowościach przez nich zamieszkanych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;
 • - pozyskiwanie unijnych dotacji na zabezpieczenia przeciwpowodziowe;
 • - nasz powiat wykorzystuje niewielki procent swojego potencjału turystycznego, wsparcie tych, którzy angażują się w turystykę, lub zamierzają się zaangażować, aby ten potencjał wykorzystać;
 • - promocja powiatu na targach tematycznych, aby zaprosić inwestorów, turystów i chętnych do współpracy z różnych branż;
 • - wsparcie uczniów zdolnych z rodzin przeciętnych pod kątem materialnym (stypendia), których wyniki w nauce byłyby lepsze, gdyby nie zapracowani rodzice, którzy po całym dniu pracy nie mają już czasu na pomoc w lekcjach;
 • - zebrania z mieszkańcami okręgu, aby mogli wypowiedzieć się na temat planowanych inwestycji i proponować swoje rozwiązanie problemów ich regionu, aby wyborca miał prawo głosu nie tylko przy wyborach;
 • - poniżej lista zadań, na sprawy, nie będące na liście Rada Powiatu nie ma bezpośredniego wpływu, chyba że uda się daną potrzebę zakwalifikować do niżej wymienionych zadań, lub Rada Powiatu podejmie stosowną uchwałę.

Rada Powiatu Lubańskiego liczy 17 osób z okręgu pierwszego członkami jej zostanie 5 kandydatów.
Warto, aby jednym z nich był ktoś z Pobiednej, ponieważ stare porzekadło mówi, że "bliższa ciału koszula".

Do zadań rady powiatu, zgodnie z artykułem 12 ustawy o samorządzie powiatowym, należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, sprawach przez ustawę określonych,
 • określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u