•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Co? Gdzie? Kiedy?

Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Aktualności >> Protokół z zebrania wiejskiego

Protokół
z Zebrania Wiejskiego w Pobiednej
z dnia 20 września 2017r.

8 października 2017 r.

1. Zebranie wiejskie otworzyła Pani Sołtys Anna Hałas o godz 17.00 , które trwało do godz 19.50.
2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Pobiednej i okolicznych miejscowości wg załączonej listy obecności - 96 osób oraz zaproszeni goście w osobach:
- W-ce Burmistrz Leśnej Pani Gabriela Pijanowska
- Komendant Policji w Leśnej – Pan Piotr Pietrykowski
- Dzielnicowy Pobiednej – asp.szt. Bogdan Borkowski
- Przedstawiciel Burmistrza Świeradowa Zdroju – Pan Eugeniusz Grabas
3. Na Protokolanta Zebrania wybrano Panią Weronikę Kotlińską
4. Pani Sołtys zaproponowała następujący porządek spotkania:
- Otwarcie Zebrania Wiejskiego
- Wybór protokolanta
- Krótkie przedstawienie spraw, które są powodem zwołania Zebrania Wiejskiego
- Udzielenie głosu Komendantowi Policji
- Pytania, wspólna dyskusja nad nurtującymi społeczność sprawami
- Wypracowanie wniosków ze spotkania
5. Sprawy różne
6. Zakończenie spotkania

Jako pierwszy zabrał głos Komendant Policji w Leśnej, Pan Piotr Pietrykowski. W kilku słowach przedstawił zasady funkcjonowania Komisariatu Policji w Leśnej, tj. ilość zatrudnionych policjantów, rewiry dzielnicowych, numery telefonów na które należy dzwonić w przypadku potrzeby zgłoszenia zdarzenia (75 72 11 207; 997, 112). Przybliżył także możliwość nowego sposobu komunikowania się z Policją, za pomocą aplikacji. Zgłoszenia są anonimowe i wystarczy do tego telefon komórkowy. Do tej pory, z naszego terenu, w taki sposób nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
Komendant poinformował, że wiele zdarzeń nie jest zgłaszanych Policji, poszkodowani nie komunikują się z Policją w może drobnych, ale nieraz ważnych sprawach, mających znaczenie dla prowadzenia dochodzenia.
W tym miejscu głos zabrał mieszkaniec Pobiednej, P. O., mieszkający w okolicach stacji Wolimierz, który został dwukrotnie okradziony. Sposób prowadzenia jego sprawy jest dla mieszkańca nie do przyjęcia. Brak większego zaangażowania w trakcie dochodzenia Policji daje możliwość zacierania śladów przestępcom. Mieszkaniec informował o swoich sprawach Urząd Gminy w Leśnej. Niestety jest również rozczarowany działaniami urzędników w tym temacie. Wielokrotnie prosił Panią Burmistrz o doświetlenie okolicy, w której mieszka ze względu na organizowane corocznie festiwale. Niestety Gmina nie widzi takiej potrzeby.
Następnie głos zabrała Pani K. i zapytała o oświetlenie ulic przy blokach dawnej Fatmy w Pobiednej. Pani Burmistrz wyjaśniła, że oświetlenie wsi oraz całej Gminy projektowane jest w tej chwili całościowo i wkrótce będzie realizacja. O tym fakcie wiedzą przecież Radni. Po tej informacji zabrała głos Pani Sołtys i odpowiedziała ,że owszem Radni wiedzą o audycie dotyczącym oświetlenia,otrzymali również mapki z punktami świetlnymi na terenie swojej miejscowości, jednak w Pobiednej oprócz ul. Polnej i Hetmańskiej nie były zaznaczone nowe punkty. Sołtys powiedziała,że zgłosiła wszystkie ulice w Pobiednej do oświetlenia, ale informacji zwrotnej czy wszystko zostało uwzględnione Radni nie otrzymali. Pani Burmistrz powiedziała,że sprawdzi dlaczego Radni nie dostali takiej informacji i takową przekaże.

Pani K., jako kolejna z poszkodowanych w naszej wsi, przedstawiła krótko swoją sytuację. Stwierdziła, że patroli Policji jest zdecydowanie za mało, do dziś nie wiedzieliśmy kto jest naszym dzielnicowym, pomimo że jest On czasem obecny wśród nas. Mieszkańcy potrzebują spotkań z taką osobą, informacji o sposobie kontaktowania się z nim. Zadała pytanie, czy możliwe jest wsparcie Policji z Powiatu, dlaczego tak mało pracuje się nad procederem przemytu narkotyków, jeśli wiadomo gdzie biegnie szlak przerzutowy. Czy możliwa jest współpraca z Policją Czeską oraz czy nie należałoby zwiększyć działań antynarkotykowych w szkole w Pobiednej.
Następnie głos zabrała Pani R., która opowiedziała, że dzwoniła w sprawach, które wymagały interwencji Policji i stwierdziła, że na własnym przykładzie przekonała się, że nie ma poufności zgłoszeń. To Policja ujawnia zgłaszających.
W tym miejscu Pani Sołtys zaprzeczyła również, że można w każdej chwili dodzwonić się na Komisariat Policji w Leśnej. Opowiedziała o zdarzeniu w Świeciu, gdzie działania Policjanta dyżurnego w trakcie zgłaszania w Lubaniu, jak i w Leśnej były nie dopuszczalne. Ponadto Pani Sołtys powiedziała ,że kilka razy zgłaszała problem narkotyków na terenie Pobiednej podczas posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Sesji Rady Miasta. Zaznaczała, że przekazywane pieniądze do Komisji ds. rozwiązywania problemów społecznych są nie do końca adekwatnie wydatkowane.
Z tego co się orientuje nie ma w Pobiednej organizowanych spotkań uświadamiających jak wielkim złem są narkotyki,a przekazywanie na ten temat ulotek nie rozwiązuje problemu. Kolejną osobą, która zabrała głos była Pani Zwierzyńska, która przybliżyła zdarzenia, mające miejsce nad stawem w Pobiednej oraz mówiła o zagrożeniu osób wracających późną porą z pracy do domu.
W trakcie dyskusji zapytano jakie narzędzia stosuje Policja w sprawie tych wszystkich zdarzeń. Komendant odpowiedział, że Policję obowiązują procedury i nie może też odpowiadać za system panujący w naszym kraju.
Pan P.. przypomniał o obiecanej przez Burmistrza lampie, dzięki której, być może, uniknęlibyśmy wielu kradzieży paliwa z aut parkujących przy blokach.
Kolejne pytanie zadała Pani Sołtys i spytała dlaczego lampy na orliku nie świeca w nocy i dlaczego monitoring nie jest wykorzystywany do rejestracji wielu ważnych zdarzeń. Pani Burmistrz zobowiązała się wyjaśnić temat z osobami nadzorującymi monitoring tej okolicy.
W trakcie zebrania padają pytania z sali: czy Pan Komendant jest zadowolony z dzisiejszego spotkania i czy władze, widząc tyle osób, zauważyli wagę problemu; czy władze gminy rozmawiają na bieżąco z Komendantem Policji i czy są informowane o sposobach zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego; czy jest możliwe spotykanie się z dzielnicowym raz w tygodniu w jakimś miejscu w Pobiednej; czy Urząd Gminy może formalnie wspierać finansowo działania Policji (np. płatne dodatkowe patrole Policji, zakup paliwa do samochodów policyjnych).
Z sali pada wniosek o zacieśnienie współpracy między gminami.
W tym miejscu głos zabiera Pan Eugeniusz Grabas dziękując za zaproszenie Pani Sołtys, wyraża zdziwienie i niepokój skalą przestępczości na naszym terenie. Deklaruje przekazanie tych informacji Burmistrzowi Świeradowa i rzetelne podejście do tematu współpracy, zarówno z Policją jaki i z naszą gminą. Twierdzi,że zdecydowanie szybko należy wypracować jakąś strategię, by zapobiegać dalszym przestępstwom.
W dalszej części spotkania Pani W. informuje o zdarzeniach dotyczących jej rodziny, o tym, że powszechnie wiadomo, gdzie można dostać narkotyki. Zapytuje czy Policja używa narkotestów. Pan Komendant wyjaśnia, że używane przez policję testy są profesjonalne, nie takie jakie można powszechnie zakupić w aptece i że są one bardzo kosztowne, ale jeśli trzeba są używane.
Pani K. spytała jak mamy się bronić, jako mieszkańcy, co nam wolno.
Komendant mówi, że oczywiście dla każdego jego sprawa jest najważniejsza, ale występuje coś takiego, jak zaszeregowanie spraw w zależności od stopnia przestępstwa. Nie można mówić o sukcesach, ponieważ ujawnialibyśmy w tym momencie poufne dane, jednak już z wieloletniego doświadczenia wie, że nikt za nic nie chwali Policji. Pani Burmistrz powiedziała,że zwykle brak jest pozytywnych opinii o Policji, jednak ona ma doświadczenie o pozytywnie zakończonym dochodzeniu.
Udzielono głosu Panu S., który uzmysławiał, że Pobiedna to miejscowość w większości zamieszkała przez ludzi starszych i że obecność takiej liczby ludzi na zebraniu wiejskim świadczy nie tylko o ich zainteresowaniu lecz przede wszystkim o powszechnie panującej już obawie o bezpieczeństwo własnych domów i własne. Apelował o potraktowanie sprawy jako priorytetowej ze względu na to, że zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom jest jednym z nadrzędnych zadań własnych gminy. Pani Burmistrz obiecała, że w jak najkrótszym czasie wraz z policją poczyni działania, mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji.
P. K. zapytała czy w budżecie gminy na następny rok można zaplanować jeszcze środki na zakup dodatkowych kamer. Właściciel sklepu Lewiatan w Pobiednej jest otwarty na współpracę i deklaruje możliwość wpięcia dodatkowych kamer do swojego systemu monitorującego. Ponadto należałoby wykorzystać istniejący już system na orliku i dołożyć lub usprawnić pracę obecnego. Pani Burmistrz zadeklarowała taką możliwość.
Ostatecznie wypracowano następujące propozycje i wnioski dla Policji:
- wzmożenie patroli policyjnych oznakowanych i nieoznakowanych, zarówno w dzień jak i w nocy
- objęcie większym nadzorem terenu przystanku w Pobiednej, okolic sali gimnastycznej, działek przy Fatmie, orlika, niedoświetlonych ulic wsi
- współpraca z Policją Czeską, wspólne działania przeciwko przemytom narkotyków
- zwiększenie liczby spotkań profilaktycznych Policji w placówkach oświatowych, zarówno z dziećmi jak i rodzicami
- informowanie społeczeństwa, za pośrednictwem internetu o aktualnych zagrożeniach na terenie gminy oraz o rzeczach, które giną podczas włamań,
- rzetelne wyciąganie konsekwencji wobec nietrzeźwych kierowców i prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków, a także nie posiadających prawa jazdy
- zwiększenie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami
Wnioski dla władz Gminy Leśna:
- nadzór nad monitoringiem należącym do gminy, usprawnienie, dołożenie kamer, nocne światła na orliku
- zakup kamer monitorujących centrum Pobiednej, współpraca z właścicielem istniejącego monitoringu
- zawarcie w budżecie na rok 2018 finansowego wsparcia działań Policji, tj. finansowanie dodatkowych patroli policyjnych, zakup paliwa do samochodów policyjnych itp.
- rzetelny nadzór na konserwacją urządzeń świetlnych na ulicach, ujecie pozostałej części wsi do doświetlenia w najbliższym czasie
- akcje profilaktyczne w szkołach, współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- egzekwowanie sprawozdawczości z działań Policji na naszym terenie
- większa współpraca między gminami Leśna i Świeradów Zdrój
Na zakończenie zebrania Pan dzielnicowy podał wszystkim swój służbowy numer telefonu( 797 306 234), Pan Komendant poprosił o pozostanie na indywidualne rozmowy niektórych obecnych na zebraniu osób.
Wobec wyczerpania wniosków i braku innych spraw zebranie zakończono.Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u