•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Przedszkole >> Aktualności >> Nabór do przedszkola na rok szkolny 2013/2014


REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W POBIEDNEJ
NA ROK SZKOLNY 2013/2014


Szczegółowy opis procedury:

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się jeden raz w roku i prowadzi się ją w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe oraz posiadające zameldowanie na terenie Gminy Leśna.

 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które do dnia 01 września roku szkolnego, na który prowadzi się rekrutację ukończyło 2,5 roku.

 4. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola dostępne jest w przedszkolu na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej www.Pobiedna.pl - zakładka Przedszkole Gminne.

 5. Wydawanie Formularza i Karty Zgłoszenia Dziecka do przedszkola odbywać się będzie od dnia 01 marca do dnia do 29 marca 2013 r. w godzinach od 7.30 do 13.30 lub można pobrać, wypełnić i wydrukować gotowy formularz i kartę ze strony www.pobiedna.pl i dostarczyć do przedszkola. Ostateczny termin złożenia wydanego formularza i karty to 02 kwietnia 2013 r. godz. 13.30.

 6. Karty Zgłoszenia Dziecka do przedszkola będą sprawdzane pod względem formalnym przy rejestracji. Karty niekompletne nie będą rejestrowane.

 7. Podpisanie umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi na świadczenie usług jest warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2013/14.

 8. W przypadku złożenia przez rodziców większej liczby kart niż jest miejsc, w przedszkolu dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  a) dyrektor ZS-P w Pobiednej - jako przewodniczący,
  b) trzech przedstawicieli rady pedagogicznej – członkowie,
  c) dwóch przedstawiciel rady rodziców – członkowie.

 9. Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu, bądź nie przyjęciu dziecka do przedszkola zgodnie z poniższymi kryteriami

 10. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola są następujące:

 11. Pierwszeństwo
  , zgodnie ze Statutem Przedszkola Gminnego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pobiednej, ma:

  1. dziecko pięcioletnie, które ma obowiązek odbycia obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego,
  2. dziecko sześcioletnie, którego rodzice/opiekunowie prawni nie skorzystali z prawa posłania dziecka do kl. I,
  3. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko,
  4. dziecko matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  5. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
  6. dziecko uczęszczające w roku ubiegłym do przedszkola,
  7. dziecko obojga rodziców pracujących.

 12. Do dnia 10 kwietnia 2013 r. Komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji dzieci na rok szkolny 2013/14.

 13. Decyzje komisji rekrutacyjnej są protokołowane, protokoły łącznie z kartami zgłoszeń dzieci przechowywane są w sekretariacie przedszkola.

 14. Protokół powinien zawierać skład komisji i wykaz dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do przedszkola.

 15. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową. Przyjęcia z listy rezerwowej realizowane będą wg kryteriów ustalonych w pkt. 10 w przypadku zwolnienia się miejsc w trakcie roku szkolnego.

 16. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

 17. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 1. Liczba miejsc w Przedszkolu Gminnym wchodzącym w skład Z S-P w Pobiednej wynosi 50 miejsc.
 2. Złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” z uchybieniem terminu, o którym mowa w §1stanowi podstawę do odmowy jej rozpatrzenia w toku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2013 r.

WAŻNE!

Następujące kryteria wynikające z Rozporządzenia należy potwierdzić jednym z niżej wymienionych dokumentów:

 1. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego
  • akt zgonu rodzica,
  • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, wydanego w okresie rekrutacji ( na potrzeby edukacyjne wydawany jest bezpłatnie). W razie potrzeby uzupełnienia dokumentu również zaświadczeniem z MGOPS-u o pobieraniu zasiłku dla matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko lub wyrok sądu o przyznanie alimentów na dziecko,
  • wyrok sądu rodzinnego dotyczącego powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.
 2. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji:
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS.
 3. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
  • Postanowienie sądu o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.
 4. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo
  • Zaświadczenie wydane w okresie rekrutacji przez zakład pracy, potwierdzające zatrudnienie ( z określeniem godzin pracy, systemu zmianowego, itp.)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenie z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz.U. z 2001r.Nr 61, poz.624 z póź. zm.
 4. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pobiednej.

Kartę zgłoszenia dziecka do placówki można pobrać tutaj
Formularz zgłoszenia dziecka do placówki można pobrać tutaj


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u