•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Rozdział V

Okręgi Związku

§ 36

 • 1. Okręgi są powoływane i znoszone na podstawie uchwały Zarządu Głównego jako terenowe jednostki Związku organizujące pracę kół, gospodarujące na wodach PZW i zapewniające realizację celów statutowych P Z W.
 • 2. Teren działania okręgu określa Zarząd Główny.
 • 3. Okręg jako osoba prawna realizuje cele Związku na podstawie Statutu PZW.
 • 4. Warunkiem istnienia okręgu jest posiadanie pełnej zdolności do samodzielnego finansowania celów statutowych.
 • 5. Łączenie okręgów następuje na zgodny wniosek zainteresowanych Zarządów Okręgów, w trybie uchwały Zarządu Głównego o utworzeniu nowego okręgu, z oznaczeniem jego terenu działania i siedziby.
 • 5a) Okręgi mogą powoływać Wędkarskie Kluby Sportowe. Strukturę organizacyjną klubów określa uchwała Zarządu Głównego,
 • 6) Okręgi mogą organizować współpracę kół w ustalonych przez siebie rejonach.

§ 37

 • 1. Władzami okręgu są:
 • 1) Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • 2) Zarząd Okręgu - między Zjazdami.
 • 2. Organami okręgu są :
 • 1) Okręgowa Komisja Rewizyjna,
 • 2) Okręgowy Sąd Koleżeński

§ 38

  Okręgowe Zjazdy Delegatów są:
 • 1) Zwyczajne;
 • 2) Nadzwyczajne.

§ 39

  W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą :
 • 1) z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach kół według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Okręgu;
 • 2) z głosem doradczym członkowie władz i organów okręgu, o ile nie zostali delegatami oraz osoby zaproszone.

§ 40

 • 1. Zarząd 0kręgu zwołuje, w terminach uzgodnionych z Zarządem Głównym, Zwyczajne Okręgowe Zjazdy Delegatów co 4 lata.
 • 2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Okręgowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Okręgu zawiadamia delegatów i zarządy kół na piśmie co najmniej na 21 dni przed okręgowym zjazdem delegatów, załączając do zawiadomienia przygotowane na ten Zjazd sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad okręgowego Zjazdu.

§ 41

  Do kompetencji 0kręgowego Zjazdu Delegatów należy:
 • 1) uchwalanie porządku i zatwierdzanie regulaminu obrad;
 • 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze i organy okręgu sprawozdań oraz programów działania;
 • 3) rozpatrywanie wniosków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz innych, zgłoszonych na Zjeździe;
 • 4) podejmowanie, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uchwał o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Okręgu;
 • 5) wybór delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny,
 • 6) wybór prezesa Zarządu Okręgu, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

§ 42

 • 1. Zarząd Okręgu zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku :
 • 1) na żądanie Zarządu Głównego;
 • 2) na podstawie własnej uchwały;
 • 3) na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
 • 4) na wniosek 1/3 zarządów kół danego okręgu;
 • 5) na wniosek 1/3 liczby delegatów.
 • 2. W razie niedotrzymania terminu, Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Okręgowa Komisja Rewizyjna.
 • 3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla rozpatrzenia których został zwołany.

§ 43

  Zarząd Okręgu składa się z 21 do 31 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów.
  Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno odbyć się najpóźniej w 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków Prezydium, w skład którego wchodzą:
 • - prezes wybrany przez Zjazd
 • oraz
 • - do czterech wiceprezesów
 • - sekretarz
 • - skarbnik
 • - do pięciu członków.

§ 44

Zarząd Okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 45

  Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:
 • 1) kierowanie pracą okręgu w okresie pomiędzy zjazdami i reprezentowanie na zewnątrz,
 • 2) realizacja uchwał krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz Zarządu Głównego,
 • 3) zwoływanie okręgowego zjazdu delegatów i przedstawianie mu dokumentów, o których mowa w § 40 ust.2,
 • 4) uchwalanie ordynacji wyborczej,
 • 5) realizowanie zaleceń pokontrolnych okręgowej komisji rewizyjnej
 • 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych okręgu;
 • 7) zatwierdzanie rocznych budżetów okręgów;
 • 8) uchwalanie składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód i innych składek,
 • 9) podejmowanie uchwał o terenie działania kół i klubów wędkarskich oraz o ich tworzeniu lub likwidacji;
 • 10) podejmowanie uchwał regulujących działalność okręgu,
 • 11) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie okręgowych odznak i wyróżnień okolicznościowych,
 • 12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań okręgu,
 • 13) zawieranie umów pociągających za sobą zobowiązania finansowe okręgu do wysokości posiadanych środków własnych, w tym nabywanie nieruchomości za środki własne okręgu i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także dzierżawienie nieruchomości i przyjmowanie ich jako darowizn na rzecz Związku. Do zbywania nieruchomości wymagana jest zgoda Zarządu Głównego,
 • 14) podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Głównego,
 • 15) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód oraz tworzenie łowisk specjalnych,
 • 16) organizowanie wędkarskich imprez sportowych,
 • 17) organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską i finansowanie tej działalności,
 • 18) prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • 19) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych okręgu,
 • 20) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej kół,
 • 21) kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego,
 • 22) administrowanie nieruchomościami Związku, będącymi w zarządzie i użytkowaniu okręgu,
 • 23) współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi, prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby okręgu oraz współdziałanie z innymi organizacjami wędkarskimi,
 • 24) zawieranie umów o współpracy z zagranicznymi organizacjami wędkarskimi,
 • 25) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura i głównego księgowego, rzecznika dyscyplinarnego, rzecznika prasowego, oraz redaktorów naczelnych wydawnictw okręgowych, kierowników jednostek gospodarczych, okręgowych straży rybackich,
 • 26) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych okręgu oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez zarząd osób,
 • 27) podejmowanie uchwał w sprawie porozumień międzyokręgowych dotyczących dostępu do wód, gospodarki rybacko-wędkarskiej, sportu i turystyki,
 • 28) organizowanie rejonowej współpracy kół,
 • 29) zatwierdzanie składów komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

§ 46

 • 1. Prezydium Zarządu Okręgu kieruje całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu 0kręgu z tym, że uchwały podjęte przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w § 45, pkt. 3 do 15, wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu.
 • 2. Prezydium Zarządu Okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • 3. W okresie miedzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Okręgu, okręg reprezentuje i kieruje jego działalnością prezes lub wyznaczony członek Prezydium Zarządu Okręgu.

§ 47

 • 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie:
 • - przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 48

 • 1. Do zakresu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
 • 1) kontrolowanie działalności okręgu,
 • 2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Okręgu ,
 • 3) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Kół;
 • 4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Okręgowym Zjeździe Delegatów i występowanie z wnioskiem o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Okręgu.
 • 2. Okręgowa Komisja Rewizyjna może kontrolować wybrane zagadnienia działalności okręgu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 • 3. Przedstawiciel Komisji ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach organizowanych przez władze okręgowe i władze kół.
 • 4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może realizować swoje zadania przy pomocy etatowych rewidentów lub zatrudnianych w tym celu biegłych rewidentów i innych ekspertów.

§ 49

 • 1. Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z 9 do 11 członków, wybieranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Wybierają oni ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 • 2. Okręgowy Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu swej działalności na Okręgowym Zjeździe Delegatów.

§ 50

 • 1. Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz i organów kół oraz jest instancją odwoławczą od orzeczeń sądów koleżeńskich kół.
 • 2. Okręgowy Sąd Koleżeński orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, wyznaczonych przez przewodniczącego sądu.
 • 3. Członkowie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego mogą być powoływani do składu orzekającego Głównego Sądu Koleżeńskiego.


zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u