•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Rozdział VI

Koła Związku

§ 51

 • 1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest koło powoływane na podstawie uchwały Zarządu Okręgu, określającej teren działania, minimalną liczebność członków i zakres użytkowanych wód.
 • 2. Koła mogą tworzyć sekcje i kluby, będące ich komórkami organizacyjnymi.

§ 52

 • 1. Władzami koła są :
 • 1) walne zgromadzenie koła,
 • 2) zarząd koła - między walnymi zgromadzeniami.
 • 2. Organami koła są:
 • 1) komisja rewizyjna
 • 2) sąd koleżeński.
 • 3. Walne zgromadzenia członków kół są:
 • 1) sprawozdawcze,
 • 2) sprawozdawczo wyborcze,
 • 3) nadzwyczajne.
 • 4. Walne zgromadzenia sprawozdawcze koła odbywają się corocznie, a zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu.
 • 5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia, zarząd koła powiadamia członków lub delegatów z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.
 • 6. Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie:
 • 1) na żądanie zarządu okręgu,
 • 2) na podstawie własnej uchwały,
 • 3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła,
 • 4) na wniosek 1/3 członków lub delegatów koła.
 • 7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.
 • 8. Walne zgromadzenia koła są władne do podejmowania uchwał w terminie pierwszym, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.
 • 9. W kołach posiadających sekcje w walnym zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

§ 53

  Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kola należy:
 • 1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego .
 • 2) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu.
 • 3) wybór prezesa Zarządu, członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 • 4) wybór delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu.
 • 5) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetowego przez Zarząd Okręgu.
 • 6) nakładanie na członków w drodze stosownej uchwały, obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia ekwiwalentu za tę pracę.

§ 54

 • 1. Zarząd Koła tworzy 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarząd Okręgu.
 • 2. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa:
 • 1) wiceprezesów;
 • 2) sekretarza;
 • 3) skarbnika;
 • 4) gospodarza koła.
 • 3. Zarząd Koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 • 4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.

§ 55

  Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Koła należy:
 • 1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami,
 • 2) realizacja uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia koła,
 • 3) zwoływanie walnego zgromadzenia koła,
 • 4) realizacja zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła,
 • 5) uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego koła,
 • 6) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji oraz, w uzasadnionych przypadkach, skreślanie z listy członków,
 • 7) podejmowanie uchwał o terenie działalności sekcji i klubów wędkarskich, na podstawie ramowego regulaminu Zarządu Głównego o ich tworzeniu lub likwidacji,
 • 8) uchwalanie regulaminów regulujących działalność koła,
 • 9) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień okolicznościowych koła,
 • 10) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła,
 • 11) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej,
 • 12) organizowanie pracy z młodzieżą i finansowanie tej działalności,
 • 13) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie działania,
 • 14) padministrowanie powierzonym na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu majątkiem, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie koła,
 • 15) szkolenie członków w zakresie znajomości statutu, etyki wędkarskiej, regulaminu amatorskiego połowu ryb, zasad i techniki wędkowania, popularyzacja wiedzy o ochronie wód i gospodarce rybackiej,
 • 16) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską.

§ 56

Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 57

 • 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:
 • 1) kontrolowanie działalności koła;
 • 2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu Koła;
 • 3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła i występowanie z wnioskiem o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Koła.
 • 4) Komisja Rewizyjna Koła może kontrolować działalność koła w każdym czasie nie rzadziej niż raz do roku,
 • 5) Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Koła ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.

§ 58

 • 1. Sąd Koleżeński Koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 • 2. Sąd Koleżeński Koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła

§ 59

Sąd Koleżeński Koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden wyznaczony przez przewodniczącego sądu, jest przewodniczącym zespołu.

§ 60

Sąd Koleżeński Koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

§ 61

Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół Sąd Koleżeński.


Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku

§ 62

 • 1. Majątek Związku stanowią: wartości niematerialne i prawne, trwały majątek rzeczowy i finansowy, zapasy, środki pieniężne oraz należności i rozliczenia międzyokresowe.
 • 2. Związek jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą majątku nie należącego do okręgów.
 • 3. Prawo do majątku ruchomego, który pozostawał w posiadaniu okręgu przed uzyskaniem osobowości prawnej należy do okręgu.
 • 4. Na wniosek Zarządu Okręgu, Zarząd Główny może przenieść na okręg własność lub inne prawa do nieruchomości znajdującej się na terenie działania okręgu, jeśli przemawia za tym ważny interes okręgu, nie stoi to w sprzeczności z interesami innych okręgów, a także jest uzasadnione interesem gospodarczym i względami organizacyjnymi Związku.
 • 5. Prawa majątkowe nabyte przez okręg należą do okręgu.
 • 6. Zbycie praw do nieruchomości przez okręg wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego.
 • 7. Tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego przez okręg wymaga zgody Zarządu Głównego.
 • 8. Fundusze Związku składają się z:
 • 1) wpisowego i składek członkowskich,
 • 2) dotacji, subwencji i darowizn,
 • 3) innych dochodów z działalności Związku, które stanowią w całości przychody statutowe.
 • 9. Jednostki organizacyjne Związku posiadające osobowość prawną mogą tworzyć fundusze rezerwowe.

§ 63

 • 1. Gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona jest na podstawie budżetu, bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.
 • 2. Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz zakładowy plan kont.
 • 3. Rok budżetowy Związku trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

§ 64

 • 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Głównego, upoważnionych do reprezentowania Związku.
 • 2. W odniesieniu do okręgu postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 65

 • 1. W przypadku likwidacji okręgu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny.
 • 2. W przypadku likwidacji koła o majątku decyduje Zarząd Okręgu.


Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 66

 • 1. Zmianę Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 delegatów.
 • 2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę Statutu przez co najmniej 1/3 zarządów okręgów w terminie na trzy miesiące przed Krajowym Zjazdem Delegatów, Zarząd Główny zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegatów do rozpatrzenia.
 • 3. Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

§ 67

Rozwiązanie się Związku wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 68

W razie rozwiązania się Związku jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Krajowy Zjazd Delegatów, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

Źródło: PZW

zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u