•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Zapytanie ofertowe

4 marca 2022 r.
Proszę o złożenie oferty cenowej na realizację zadania
pn "Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych na terenie wsi Pobiedna"

1. Opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie 4 wiat przystankowych w sposób warunkujący poprawny stan sanitarny wiaty przystankowej przez cały okres świadczenia usługi.

Pracami porządkowymi należy objąć powierzchnię wiaty przystankowej oraz teren wokół wiaty o szerokości 3 m (szerokość może być mniejsza w przypadku braku takiej powierzchni gruntu gminnego wokół wiaty).
Zakres i częstotliwość wykonywanych prac mają zapewnić utrzymanie na bieżąco odpowiedniego stanu czystości i porządku, co oznacza w szczególności:
 • czyste siedziska i ściany wiaty,
 • brak chwastów
 • brak trawy wewnątrz wiaty,
 • brak liści, papierów, niedopałków oraz innych odpadów i zanieczyszczeń,
 • dodatkowo w okresie zimowym uprzątnięcie błota, śniegu, lodu na obszarze umożliwiającym swobodne dojście do przystanku (na całej szerokości wiaty).

2. Rodzaj zamówienia: usługa

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.04.2022r. do 31.12.2022r.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Joanna Gałka - Podinspektor ds. inwestycji, ul. Elizy Orzeszkowej 1b, 59-820 Leśna,
tel. 75 724 20 26 wew.53

5. Druki oferty cenowej są dostępne:

 • do odbioru w Urzędzie Miejskim w Leśnej ul. Elizy Orzeszkowej 11b, pok. nr 21
 • u sołtysa wsi
 • do pobrania tutaj

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2022r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna, lub elektronicznie: sekretariat@lesna.pl.
W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

7. Informacje uzupełniające:
 • Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie,
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na realizację zadania pn. "Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych na terenie sołectwa Pobiedna".
 • Ceny (brutto) podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
 • Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u