•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO


Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone
na XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów
Polskiego Związku Wędkarskiego
w dniu 20 października 2005 r.


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, z tradycjami, stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa.

§ 2

 • 1. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). Związek jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych. W zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego, Związek działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. nr 155 poz.1298) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. nr 89 poz.889 z późniejszymi zmianami).
 • 2. Związek posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają także okręgi Związku.

§ 3

 • 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.
 • 2. Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła i okręgi Związku, jako jednostki terenowe.
 • 3. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.

§ 4

 • 1. Związek używa godła i barw, a władze Związku pieczęci określającej ich nazwę.
 • 2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Główny Związku.
 • 3. Godło Związku podlega ochronie prawnej.

§ 5

Związek opiera działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników, tworzyć biura Zarządów oraz samodzielnie bilansujące jednostki gospodarcze. Do dokonywania za Związek czynności z zakresu prawa pracy upoważnieni są odpowiednio: dyrektor biura Zarządu Głównego i dyrektorzy biur zarządów okręgów.


Rozdział II

Cele i środki działania Związku

§ 6

Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

§ 7

  Związek realizuje swoje cele poprzez :
 • 1) reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą,
 • 2) współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym,
 • 3) nabywanie, ochronę i użytkowanie wód,
 • 4) prowadzenie ośrodków zarybieniowych, schronisk i przystani oraz innych obiektów służących członkom Związku,
 • 5) racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu Związku i ich ochronę
 • 6) popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży,
 • 7) organizowanie rekreacyjnych imprez sportowych,
  • a) organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych,
  • b) wyłanianie kadry narodowej i reprezentacji narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu wędkarskiego.
 • 8) współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi,
 • 9) prowadzenie działalności wydawniczej,
 • 10) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową,
 • 11) podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Związku.


Rozdział IIa

ORGANIZACJA KWALIFIKOWANEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO

§ 7a

  Do zadań Polskiego Związku Wędkarskiego jako polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym należy:
 • 1. organizowanie kwalifikowanego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach wędkarskich;
 • 2. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych współzawodnictwa w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich;
 • 3. przygotowywanie kadr narodowych i reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
 • 4. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu;
 • 5. reprezentowanie polskiego wędkarstwa sportowego w międzynarodowych organizacjach sportu wędkarskiego;
 • 6. określanie statusu oraz praw i obowiązków zawodników;
 • 7. określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do wędkarskiego klubu sportowego;
 • 8. przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;
 • 9. szkolenie i doskonalenie zawodowe trenerów oraz sędziów sportowych;
 • 10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym;
 • 11. określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszeniem ustalonych reguł współzawodnictwa sportowego i powoływanie organów orzekających.

§ 7b

 • 1. Podstawową jednostka organizacyjną realizującą zadania w zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego jest Wędkarski Klub Sportowy zwany dalej klubem.
 • 2. Klub zrzesza wędkarzy, pragnących dobrowolnie uprawiać sport wędkarski.
 • 3. Klub powstaje na podstawie § 36 ust.5a oraz § 45 p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego. Regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego określa Zarząd Główny PZW.
 • 4. Warunkiem dopuszczenia klubu do współzawodnictwa sportowego jest uzyskanie stosownej licencji i rejestracja w GKS. Uprawnionym do nadawania klubom licencji sportowej jest Główny Kapitanat Sportowy PZW, który prowadzi Rejestr udzielonych klubom licencji.

§ 7c

Współzawodnictwo sportowe ma na celu wyłonienie, z cyklu zawodów eliminacyjnych, mistrzów okręgów, mistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach sportowych oraz ustalenie w oparciu o klasyfikację ogólną, składów reprezentacji narodowych na mistrzostwa świata i Europy.

§ 7d

Kwalifikowany sport wędkarski w Polsce, z upoważnienia Zarządu Głównego PZW organizuje Główny Kapitanat Sportowy. Regulamin Głównego Kapitanatu Sportowego określa uchwała Zarządu Głównego PZW.

§ 7e

Sport kwalifikowany na szczeblu okręgu organizuje Zarząd Okręgu przy pomocy Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zarządy okręgów organizują i koordynują działalność klubów wędkarskich na swoim terenie.

§ 7f

Zasady finansowania zadań w zakresie sportu kwalifikowanego ustalają odrębne przepisy uchwalone przez "Zarząd Główny".


Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8
  Związek zrzesza członków:
 • 1) zwyczajnych,
 • 2) uczestników,
 • 3) honorowych,
 • 4) wspierających.
§ 9

 • 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki.
 • 2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.
 • 3. Członkiem honorowym Związku jest osoba fizyczna, której Krajowy Zjazd Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego, nadał członkostwo honorowe za wybitne zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego. Członek honorowy jest zwolniony ze świadczeń członkowskich.
 • 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Związku.
 • 5. Członkami Związku mogą być cudzoziemcy.

§ 10

 • 1. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd koła.
 • 2. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków wspierających decyduje zarząd jednostki organizacyjnej Związku, do której wpłynęła deklaracja członka wspierającego.

§ 11

 • 1. Przyjęcia do Związku można odmówić osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszanie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Związku.
 • 2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku albo orzekającej skreślenie z ewidencji członków, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12

  Członkostwo ustaje wskutek:
 • 1) zgonu,
 • 2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła,
 • 3) nieopłacenia składki rocznej w terminie, chyba, że zwłokę zarząd koła uzna za usprawiedliwioną,
 • 4) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 13

  Członek Związku ma prawo :
 • 1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Koła,
 • 2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 • 3) kierować postulaty i wnioski do właściwych władz Związku, a także żądać odpowiedzi;
 • 4) korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Związku na zasadach określonych przez władze Związku;
 • 5) uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym w PZW Regulaminem amatorskiego połowu ryb,
 • 6) otrzymywać i nosić odznaki Związku;
 • 7) do zwrotu kosztów podróży, wypłaty diet w związku z pełnioną funkcją społeczną we władzach i organach statutowych,
 • 8) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach lub organach Związku danego szczebla organizacyjnego,
 • 9) należeć tylko do jednego koła PZW,
 • 10) przenieść się do innego koła z zachowaniem nabytych praw członkowskich.

§ 14

  Członek Związku ma obowiązek:
 • 1) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Związku, w tym Regulaminu amatorskiego połowu ryb,
 • 2) kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia Związku,
 • 3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z pełnionych funkcji w Związku,
 • 4) strzec wartości materialnych i praw niematerialnych Związku, ochraniać i pomnażać mienie Związku jako dobro wspólne jego członków,
 • 5) wnosić składkę członkowską nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.

§ 15

 • 1. Członek Związku, naruszający obowiązki określone w § 14, pkt.1 - 4, może być ukarany przez Sąd Koleżeński jedną z następujących kar:
 • 1) upomnieniem,
 • 2) naganą,
 • 3) cofnięciem zezwolenia na wędkowanie w wodach PZW na okres do trzech lat,
 • 4) zawieszeniem w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,
 • 5) wykluczeniem ze Związku z równoczesnym pozbawieniem odznak Związku i tytułów honorowych.
 • 2. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i 2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w pkt. 3 i 4 może nastąpić w dwa lata po upływie kary, orzeczeniem właściwego Sądu Koleżeńskiego, wydanym na wniosek zainteresowanego.
 • 3. Ukarany członek Związku nie może pełnić funkcji we władzach i organach Związku do czasu zatarcia kary.
 • 4. Zasady stosowania kar oraz procedurę sądów koleżeńskich określa oddzielny regulamin.
 • 5. Członek Związku uprawiający kwalifikowany sport wędkarski obowiązany jest przestrzegać przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego, określone odrębnymi regulaminami.

§ 16

 • 1. Za zasługi w działalności statutowej członek Związku może otrzymać: tytuł Członka Honorowego PZW, odznaki honorowe PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:
 • 1) odznakami honorowymi są odznaki PZW: srebrna, złota i złota z wieńcami oraz odznaka Wzorowy Wędkarz - Członek Uczestnik,
 • 2) za zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego jest nadawany medal,
 • 2a) za osiągnięcia sportowe nadawany jest "Medal za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim",
 • 3) odznakami okolicznościowymi PZW są odznaki i medale,
 • 4) wyróżnieniami są: dyplomy uznania, puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • 2. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytułu Członka Honorowego PZW określają odrębne regulaminy

zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u