•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Rozdział IV

Władze i zasady organizacyjne Związku

§ 17

 • 1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 • 2. W okresie między zjazdami, władzą Związku jest Zarząd Główny.
 • 3. Wewnętrznym organem kontroli Związku jest Główna Komisja Rewizyjna.
 • 4. Organem orzekającym w sprawach członkowskich jest Główny Sąd Koleżeński.

§ 18

 • 1. Wybory do wszystkich władz i organów szczebla naczelnego i okręgowego odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory do władz i organów kół odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.
 • 2. ZWładze i organy Związku wybierane są spośród delegatów na Zjazd, chyba że co najmniej 2/3 delegatów uczestniczących w Zjeździe postanowi inaczej.
 • 3. Członkowie ustępujących zarządów Związku, którzy nie otrzymali absolutorium nie mogą kandydować do władz Związku w najbliższej kadencji.
 • 4. Członek innej organizacji wędkarskiej nie może być członkiem władz i organów PZW.
 • 5. Kadencja władz i organów trwa cztery lata i jest równoczesna. Mandaty delegatów na Zjazd są ważne w okresie kadencji.
 • 6. Uchwały władz i organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków, z zastrzeżeniem § 52. ust.8, i § 67 .
 • 7. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższych szczebli organizacyjnych.
 • 8. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego szczebla, jeśli narusza ona przepisy prawa lub statutu.

§ 19

 • 1. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu zarządów, komisji rewizyjnych, sądów koleżeńskich, władze te i organy mają prawo uzupełnienia swoich składów spośród delegatów.
 • 2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1 składu władz i organów, właściwy zarząd, lub pełnomocnik wyznaczony przez zarząd szczebla wyższego, zwołuje nadzwyczajny Zjazd delegatów (walne zgromadzenie członków koła) dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.
 • 3. Władze i organy Związku mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności lub działań sprzecznych z prawem lub statutem.
 • 4. Zjazdy delegatów są władne do podejmowania uchwał przy obecności powyżej 1 uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień § 67 niniejszego statutu.
 • 5. W nadzwyczajnym zjeździe uczestniczą delegaci uprawnieni do brania udziału w zjeździe zwyczajnym.
 • 6. Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższych szczebli oraz mają prawo zawieszania w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzona bezczynność albo działanie sprzeczne z prawem lub statutem.
 • 7. Na okres zawieszenia władz, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, powoływany jest pełnomocnik przez władze wyższego szczebla.

§ 20

 • 1. Do rozpatrywania spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt.1-4 właściwe są Sądy Koleżeńskie: Główny, okręgowe i kół.
 • 2. Przed Sądami Koleżeńskimi występują w charakterze oskarżycieli rzecznicy dyscyplinarni, których zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 • 3. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku:
  • 1) prezesa Zarządu Głównego,
  • 2) rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego,
  • 3) przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  • 4) ukaranego.
  Wniosek może być złożony jeden raz w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
 • 4. Zasady stosowania kar oraz procedurę sądów koleżeńskich określa Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW, uchwalony przez Zarząd Główny na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 21

  Krajowe Zjazdy Delegatów są:
 • 1) Zwyczajne,
 • 2) Nadzwyczajne.

§ 22

  W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą:
 • 1) z głosem decydującym delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów, zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Zarząd Główny,
 • 2) z głosem doradczym członkowie władz i organów Związku, jeżeli nie są delegatami oraz osoby zaproszone.

§ 23

  Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW należy:
 • 1) uchwalanie porządku i regulaminu obrad;
 • 2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku;
 • 3) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Zjazdowi;
 • 4) określanie zasad podziału składki członkowskiej i przepływu środków finansowych w Związku;
 • 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
 • 6) podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Głównego;
 • 7) wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego;
 • 8) nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
 • 9) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Związku;
 • 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Związku i zasad rozporządzania jego majątkiem;
 • 11) określanie zasad ustalania wysokości diet działaczom Związku na daną kadencję z tytułu pełnienia funkcji społecznej,
 • 12) ustalanie jednolitego systemu stosowania ulg dla członków odznaczonych honorowymi odznakami PZW.

§ 24

 • 1. Zarząd Główny zwołuje Zwyczajny Zjazd Delegatów co 4 lata.
 • 2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Krajowego Zjazdu, Zarząd Główny zawiadamia delegatów i zarządy okręgów na piśmie, co najmniej na 30 dni przed Krajowym Zjazdem Delegatów, załączając do zawiadomienia przygotowane na ten Zjazd sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski będące tematem obrad Krajowego Zjazdu.

§ 25

 • 1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
  • 1) z własnej inicjatywy,
  • 2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • 3) na wniosek co najmniej 1/3 zarządów okręgów,
  • 4) na wniosek 1/3 delegatów.
 • 2. W razie niedotrzymania terminu Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.
 • 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których został zwołany.

§ 26

Zarząd Główny realizuje zadania statutowe Związku i za swą działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 27

 • 1. Zarząd Główny składa się z 33 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 • 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków Prezydium w skład którego wchodzą:
 • - prezes wybrany przez Zjazd
 • oraz
 • - dwóch wiceprezesów,
 • - skarbnik,
 • - sekretarz,
 • - do sześciu członków Prezydium.

§ 28

Zarząd Główny obraduje w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 29

  Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy :
 • 1) kierowanie pracą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • 2) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
 • 3) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i przedstawianie mu dokumentów, o których mowa w § 24 ust.2,
 • 4) uchwalanie ordynacji wyborczej,
 • 5) realizowanie zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku;
 • 7) zatwierdzanie rocznych budżetów Związku,
 • 8) ustalanie wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz innych składek krajowych,
 • 9) podejmowanie uchwał o tworzeniu i znoszeniu okręgów i jednostek gospodarczych,
 • 10) podejmowanie uchwał oraz wydawanie przepisów regulujących działalność Związku,
 • 11) nadawanie odznak związkowych i wyróżnień dla członków PZW i innych osób wspomagających działalność statutową Związku,
 • 12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Związku,
 • 12a) powoływanie Głównego Kapitanatu Sportowego,
 • 13) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania oraz zbywania nieruchomości,
 • 14) ustalanie zasad organizacji krajowych i międzynarodowych wędkarskich imprez sportowych,
 • 15) organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską i finansowanie tej działalności,
 • 16) kreowanie polityki Związku w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód,
 • 17) kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego,
 • 18) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku,
 • 19) organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Związku,
 • 20) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz do czynności bankowych i procesowych, dla wyznaczonych przez Zarząd osób,
 • 21) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura, głównego księgowego, redaktorów naczelnych, rzecznika prasowego Związku oraz rzecznika dyscyplinarnego i kierowników samobilansujących jednostek gospodarczych.

§ 30

 • 1. Prezydium Zarządu Głównego obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. podlegających kompetencji Zarządu Głównego z tym, że uchwały podjęte przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w § 29, pkt. 3 do 13 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 • 2. W okresie między posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego, Związek reprezentuje i kieruje jego działalnością prezes lub wyznaczony członek Prezydium.

§ 31

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 15 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków

§ 32

 • 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  • 1) kontrolowanie działalności Związku,
  • 2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego,
  • 3) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego w każdym czasie jednak nie rzadziej niż raz w roku,
  • 4) nadzorowanie działalności okręgowych komisji rewizyjnych,
  • 5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów i występowanie z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Głównego.
 • 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może realizować swoje zadania przy pomocy etatowych rewidentów lub zatrudnianych w tym celu biegłych rewidentów i innych ekspertów.
 • 3. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku wszystkich szczebli organizacyjnych.

§ 33

 • 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 9 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 • 2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Prezydium w składzie:
 • - przewodniczący
 • - zastępca przewodniczącego,
 • - sekretarz.

§ 34

Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 35

 • 1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz i organów - naczelnych oraz okręgowych i jest instancją odwoławczą od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.
 • 2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w zespołach złożonych z trzech członków wyznaczonych przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 • 3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może delegować do składu orzekającego sędziów okręgowego sądu koleżeńskiego.
 • 4. W trybie rewizji Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawę w zespołach pięcioosobowych.

zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u